Psia grypa w Policji. O co tak na prawdę chodzi w SARS-DOG-2?

Psia grypa w Policji. O co tak na prawdę chodzi w SARS-DOG-2?

Psia grypa w Policji. O co tak na prawdę chodzi w SARS-DOG-2?

Wielu z Państwa w ostatnich dniach słyszało stwierdzenie psia grypa, jako nazwa protestu policjantów. Zapewne wiele osób nie wie jakie są faktyczne przyczyny psiej grypy. Zacznijmy od początku. Dlaczego protest, a nie strajk? Odpowiedź jest bardzo prosta, policjanci nie mają prawa do strajku. Wynika to wprost z art. 67 ust. 1 Ustawy o Policji z dn. 06 kwietnia 1990 roku, który stanowi: " Art.  67. ust 1. Policjanci mogą zrzeszać się w związkach zawodowych, z tym że nie przysługuje im prawo do strajku." Ponadto zakaz strajku wynika również z art. 19 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, który stanowi: "

Art.  19. 
1. 
Niedopuszczalne jest zaprzestanie pracy w wyniku akcji strajkowych na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa.
2. 
Niedopuszczalne jest organizowanie strajku w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Ochrony Państwa, w jednostkach Policji i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Krajowej Administracji Skarbowej, w których pełnią służbę funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, oraz jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej.
3. 
Prawo do strajku nie przysługuje pracownikom zatrudnionym w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach oraz prokuraturze."
 
A zatem te dwie podstawy prawne wykluczają możliwość ogłoszenia akcji strajkowej przez policjantów. Nie wyklucza to natomiast podejmowania jakichkolwiek akcji protestacyjnych.

Psia Grypa geneza

W 2018 roku doszło do największej akcji protestacyjnej w historii polskiej Policji. Akcja została zapoczątkowana oddolnie z inicjatywy samych policjantów. Dopiero na późniejszym etapie do akcji protestacyjnej przyłączył się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów. Protest rozpoczął się w lipcu 2018 roku. Od samego początku policjanci domagali się poprawy warunków pracy, podwyżek oraz zwiększenia stanu kadrowego funkcjonariuszy. Do protestu policjantów dołączyli się również inni f-sze służb mundurowych tj. Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Więziennej. Nie jest tajemnicą, że bolączki, które dotknęły policjantów, dotykają również funkcjonariuszy innych służb. Oddolny protest funkcjonariuszy rozpoczął mówiąc dosadnie lawinę. 

Żółta kartka dla rządu

Funkcjonariusze postanowili działać aktywnie i pokazać rządowi pierwszą żółtą kartkę. Przy dużym udziale Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, w dniu 02 października 2018 roku, w Warszawie został zorganizowany pierwsza tak wielka manifestacja funkcjonariuszy służb mundurowych. Udział w niej wzięło około 30 tysięcy funkcjonariuszy wszystkich wymienionych wyżej służb. W trakcie protestu wypowiadane i wykrzykiwane były hasła, które pokazały rządowi niezadowolenie funkcjonariuszy. Nie ma co ukrywać, że rząd na tym etapie zlekceważył f-szy. Przedstawiciele ZG NSZZP, próbowali wręczyć Premierowi list protestacyjny jednakże Premier nie odebrał go osobiście. Jak zostało to przekazane podczas manifestacji, Premier nie miał wiedzy o zorganizowanych przez f-szy tego protestu. List odebrał szeregowy pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nie ma co ukrywać, że był to policzek dla f-szy, którzy swoje niezadowolenie okazali bezpośrednio po przekazaniu tej informacji przez Przewodniczącego NSZZP Rafała Jankowskiego. Również niezadowolenie zostało okazane poprzez portal Facebook i przesyłając sobie informacje poprzez różnego rodzaju komunikatory. W tym miejscu należy przytoczyć takie grupy na portalu Facebook jak: Internetowe Forum Policyjne, Mundurowi Dziękują Rządowi czy Lucyna Czwarta. Jeżeli, któreś pominąłem to przepraszam ;)

Czerwona Kartka

Ku zdziwieniu rządzących funkcjonariusze drugiej żółtej kartki już nie pokazali. Od razu wyciągnęli kartkę czerwoną. Okazało się, że gdzieś w okolicach Łodzi pojawił się bardzo zaraźliwy wirus. Ku zdziwieniu, w pierwszej kolejności atakował przede wszystkim funkcjonariuszy Policji. Zaatakowanych zostało wiele jednostek w kraju od Posterunków Policji, poprzez Komisariaty, aż po Komendy Wojewódzkie Policji (czy zaatakował również w Komendzie Głównej Policji tego nie wiem, ale nie wykluczam ;). Od razu przełożeni zaczęli ustalać jaki wirus zaatakował policjantów. Ustalili oni, że był to wirus Psiej Grypy w nomenklaturze paramedycznej oznaczony został jako wirus H1L4. Wirus ten zaczął mutować i dotykać inne służby. Nowe mutacje przyjęły nazwy: Zielonej Zarazy, która dotknęła f-szy Straży Granicznej, Czerwonki, która dotknęła f-szy Straży Pożarnej oraz Klawiszowego Zapalenia Opon, która dotknęła f-szy Służby Więziennej. Wirus dziesiątkował f-szy. Lawina ruszyła i rząd już wiedział, że lekceważenie f-szy niczego dobrego nie wróży. Wielu z Was pamięta jak w korytarzach Komend i Komisariatów nie było f-szy. Na ulicę zmuszeni byli wyjść kierownicy, naczelnicy i komendanci. Tych o dziwo wirus nie dotknął. Rząd zauważył, że żarty się skończyły. Rafał Jankowski, domniemam, że pod wpływem zaistniałej sytuacji podpisał porozumienie z rządem, spełniając część postulatów funkcjonariuszy.

Porozumienie zawarte z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, tylko na papierze?

Porozumienie zawarte zostało w dniu 08 listopada 2018 roku. Pełna treść porozumienia znajduje się na stronie NSZZP pod tym adresem, dlatego też cytować go w całości nie będę. W skrócie:

- podwyżka uposażenia w przeciętnej wysokości 655zł z nagrodą roczną;

- podwyżka uposażenia od dnia 01 stycznia 2020 roku w kwocie 500zł brutto z nagrodą roczną;

Zobowiązanie Ministra do opracowania i przedstawienia :

- nowelizacji Ustawy z dn. 18 lutego 1994r o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (...) przewidujący usunięcie art. 18b ust. 1 tj. warunku ukończenia 55 roku życia uprawniającego do nabycia emerytury policyjnej;

- 100% płatne nadgodziny rozliczane w okresach 6 miesięcznych;

- zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych do służby po dniu 1 stycznia 1999 roku ze statusem f-szy przyjętych przed tą datą. Postulat ten ma dotyczyć f-szy przyjętych do dnia 1 października 2003 roku????????????????????????????

- przywrócenie pełnopłatnego uposażenia za czas absencji chorobowej oraz przywrócenie odmrożenia waloryzacji uposażeń f-szy - strony pozostały przy swoich stanowiskach i nie zawarto porozumienia.

- "dziadkowe" w wysokości 1500 i 2500zł brutto;

Niespełnione zapisy porozumienia to: nie opracowane do końca zmiany w zapisach art. 15a Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym f-szy (...).

Rząd gra funkcjonariuszom na nosie

Mamy koniec 2021 roku, a Porozumienie zawarte w dniu 08 listopada 2018 roku w dalszym ciągu nie zostało do końca spełnione. I znów narasta złość. Po pierwsze i chyba najważniejsze. Najważniejsze oczekiwania funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych to przede wszystkim oczekiwania w zakresie zmiany zapisów art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (...). Związki zawodowe bez zgody większości funkcjonariuszy podpisały porozumienie, w którym zawarto, że zrównany zostanie status funkcjonariuszy przyjętych do służby po dniu 1 stycznia 1999 roku ze statusem f-szy przyjętych przed tą datą. Postulat ten ma dotyczyć f-szy przyjętych do dnia 1 października 2003 roku. Dlaczego nie wszystkich funkcjonariuszy i co tak na prawdę znajduje się w tym tajemniczym artykule, że jest on aż tak ważny.

Cytuję treść zapisów w/w Ustawy:

"Art. 15a. Emerytura dla funkcjonariusza, który został przyjęty do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby i wzrasta na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2–5."

"Art. 15. 1. Emerytura dla funkcjonariusza, który pozostawał w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby i wzrasta o: 1) 2,6% podstawy wymiaru – za każdy dalszy rok tej służby;"

"2. Emeryturę podwyższa się o:

1) 2% podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio w charakterze nurków i płetwonurków oraz w zwalczaniu fizycznym terroryzmu;

2) 1% podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio:

a) w składzie personelu latającego na samolotach i śmigłowcach,

b) w składzie załóg nawodnych jednostek pływających, ©Kancelaria Sejmu s. 17/53 15.01.2021

c) w charakterze skoczków spadochronowych i saperów,

d) w służbie wywiadowczej za granicą;

3) 0,5% podstawy za każdy rok służby pełnionej w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu.

3. Emeryturę podwyższa się o 0,5% podstawy wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych.

3a. Jeżeli w wysłudze emerytalnej są uwzględniane okresy służby wojskowej, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, emeryturę podwyższa się na zasadach przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych.

4. Emeryturę podwyższa się o 15% podstawy wymiaru emerytowi, którego inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą.

5. Przy ustalaniu prawa do emerytury i obliczaniu jej wysokości okresy, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy"

 

No dobrze, ale co jest nie tak z tymi przepisami? Art. 15a, wskazuje wzrost emerytury na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2–5. Tutaj najważniejsze. Należy zacytować cały art. 15 ust. 1 pkt 1-5 który obowiązywał do 1999 roku:

"Art. 15. 1. Emerytura dla funkcjonariusza, który pozostawał w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby i wzrasta o:

1) 2,6% podstawy wymiaru – za każdy dalszy rok tej służby;

2) 2,6% podstawy wymiaru – za każdy rok okresów składkowych poprzedzających służbę, nie więcej jednak niż za trzy lata tych okresów;

3) 1,3% podstawy wymiaru – za każdy rok okresów składkowych ponad trzyletni okres składkowy, o którym mowa w pkt 2;

4) 0,7% podstawy wymiaru – za każdy rok okresów nieskładkowych poprzedzających służbę."

I tu jest pies pogrzebany. W art. 15 wskazanej ustawy zapisane zostało, odnośnie wzrostu emerytury za lata przepracowane w cywilu przed i po zakończeniu służby. Policjanci zostali niejako okradzeni ze swoich składek emerytalnych, które były przelewane na konta ZUSu. No może nie do końca okradzeni, ale wypłata emerytury za pracę w cywilu będzie wypłacana dopiero po ukończeniu 60/65 lat. Tylko, ilu funkcjonariuszy dożyje do tego czasu? Dlaczego związki nie zadbały o wszystkich funkcjonariuszy? Przecież oni domagają się jedynie tego, na co pracowali uczciwie przez wiele miesięcy czy też lat. Dlatego cały czas narasta spór na tym polu pomiędzy policjantami, a NSZZP oraz rządem. 

Rok 2021 pojawił się nowy wariant SARS-DOG-2.

Nim pojawił się nowy wariant choroby, funkcjonariusze już przez jakiś czas domagali się wypełnienia porozumienia zawartego w 2018 roku. Rząd ewidentnie grał na czas, no ale czas się skończył. Na Facebooku powstała nowa grupa Wielki Protest Mundurowych 2021. Na dzień dzisiejszy skupiło się tam około 34 tysięcy funkcjonariuszy różnych służb mundurowych. Jest to już duża grupa społeczna skupiających przede wszystkim funkcjonariuszy. Wielki Protest Mundurowych 2021 został również zauważony przez ZG NSZZP i o dziwo, WPM2021 został zaatakowany przez ZG. Bardzo dziwna sytuacja, no ale mleko się rozlało. Co prawda WPM2021 nie dało się wciągnąć w głębszą pyskówkę, za co brawa. Ale to nie zmienia faktu, że Wszyscy walczą w jednym celu, tj. poprawie warunków służby.

WPM2021 na podstawie zgłaszanych uwag przez f-szy sporządza postulaty. Cytuję całość z ich strony:

"POSTULATY oddolnej inicjatywy Wielki Protest Mundurowych 2021:

1. Wywiązanie się z Porozumienia z 8 listopada 2018 roku:

Kompletna realizacja postanowień zawartych w Porozumieniu z dnia 08 listopada 2018r., ze szczególnym uwzględnieniem uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń pracowników cywilnych resortu MSWiA. 2. Zmiany prawne:

a) Naliczanie wysokości emerytury funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej (oraz ich rodzin), przyjętych po raz pierwszy do służby po roku 2013, na podstawie uposażenia trzech ostatnich miesięcy służby.

b) Zapewnienie pełnego zabezpieczenia prawnego dla każdego funkcjonariusza MSWiA. Udzielanie porad prawnych, sporządzanie odwołań od rozkazów personalnych, orzeczeń dyscyplinarnych, reprezentowanie funkcjonariuszy w sądach. Wszechstronna pomoc dla funkcjonariuszy, wobec których wszczęto postępowanie dyscyplinarne, uwzględniająca czynności służbowe zarówno w służbie, jak i poza nią.

c) Zmiana schematu wypłat świadczenia motywacyjnego, przysługującego funkcjonariuszom resortu po przekroczeniu 25 lat służby. Po 10 latach służby obligatoryjne przyznanie świadczenia w kwocie 500 zł, a za każde kolejne 5 lat 500 złotych.

d) Wprowadzenie odpłatności za służby pełnione w formie dyżuru domowego – w wysokości 50% stawki godzinowej funkcjonariusza za każdą godzinę dyżuru, nawet w przypadku braku wezwania do jednostki. Zamiennie: udzielenie ekwiwalentu w postaci czasu wolnego, w wymiarze 12 godzin za każde 24 godziny dyżuru domowego.

e) Wynagrodzenie za służby pełnione w noc y , niedzielę i święta płacone na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.

f) Znormalizowanie przepisów dot. art. 121b Dz.U.2020.360 t.j. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w sposobie naliczania godzin funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim oraz w sposobie naliczania uposażenia w wysokości 80%. Dotyczy również konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem do lat 14 lub innym członkiem rodziny.

3. Zwiększenie finansowania MSWiA w oparciu o PKB

a) Służby powinny być finansowane według wzrostu PKB, co wykluczy problemy budżetowe poszczególnych komórek.

b) Uzależnienie kwoty bazowej w oparciu o minimalne wynagrodzenie brutto.

4. Modernizacja służb

a) Uregulowanie kwestii zgody na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą. Określenie stanowisk, form zatrudnienia, których nie można podjąć bez zgody przełożonego. W każdym innym przypadku o podjęciu dodatkowej pracy należy jedynie poinformować przełożonego – w formie pisemnego raportu, z zachowaniem zasad administracyjnych.

b) Zrównanie funduszu socjalnego, obowiązującego w Ministerstwie Obrony Narodowej dla funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej.

c) Określenie maksymalnego wieku pojazdów służbowych, należących do jednostek MSWiA na 10 lat. 5. Przejrzysty system szkoleń i awansów.

a) Określenie minimalnych dodatków służbowych, począwszy od I grupy zaszeregowania wynoszących 2 % podstawy uposażenia, a dla każdej kolejnej grupy wzrost o 2%. Dodatek służbowy winien rosnąć o 2% w skali roku lub stanowić wartość procentową wysługi lat w formacji.

b) Rozszerzenie grup zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów do poszczególnych grup oraz odpowiadających im policyjnych stopni etatowych policjantów w służbie patrolowo interwencyjnej.

c) Określenie okresu minimalnej wysługi lat służby przed podjęciem decyzji o nadaniu stopnia oficerskiego. członkowie oddolnej inicjatywy Wielki Protest Mundurowych 2021" (źródło: FB WPM2021)

Co w tym czasie robią Związki Zawodowe? Dwukrotnie w dniach 03 września 2021 roku i 13 września 2021 roku, spotyka się z przedstawicielami rządu. I co z nich wynika?

Spotkanie w dniu 03 września 2021 roku

Ustalenia z tego spotkania, cytuję tekst ze strony NSZZP: "

Podczas spotkania przeprowadzono rozmowy na temat podwyżki uposażeń w roku 2022. Strona rządowa, po wnioskach strony związkowej, uzgodniła wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej m.in. dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. płace funkcjonariuszy wzrosną o 4,4 proc., co – wraz z nagrodą roczną – daje wzrost przeciętnego miesięcznego uposażenia o 270 zł na etat.

Dodatkowo strona rządowa zgodziła się na przywrócenie w służbach podległych MSWiA funduszu nagród.

Wiceminister Maciej Wąsik poinformował, że MSWiA kończy prace nad nową ustawą modernizacyjną na lata 2022-2025. Potwierdzono, że zgodnie z porozumieniem podpisanym 8 listopada 2018 r., w nowej ustawie znajdzie się część dotycząca zwiększenia funduszu uposażeń i wynagrodzeń.

Podczas spotkania ustalono harmonogram prac strony rządowej i społecznej. Kolejne spotkanie odbędzie się 13 września br.

Kwestie związane z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Jednocześnie strona rządowa potwierdziła, że finalizuje prace związane ze zmianą zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r. Chodzi o artykuł 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Nowe przepisy są realizacją wcześniejszych uzgodnień ze stroną społeczną.

Grupa funkcjonariuszy, których dotyczy to rozwiązanie, w momencie podejmowania decyzji o przejściu na emeryturę z co najmniej 25-letnim stażem służby będzie miała do wyboru dwie możliwości. Pierwsza to doliczenie tym funkcjonariuszom do emerytury mundurowej pracy cywilnej i tym samym pobieranie tylko emerytury mundurowej. Druga możliwość to niedoliczanie do emerytury mundurowej pracy cywilnej i zachowanie prawa do dwóch emerytur, tj. emerytury mundurowej i emerytury z ZUS (za pracę cywilną, po spełnieniu warunków wieku 60/65 lat)."

Komunikat ukazuje się w dniu 05 września 2021 roku. Dwa dni po spotkaniu. Czy związku chcą coś ukryć? Wydaje się, że tak. Brak szybkiej wymiany informacji, powoduje rozgoryczenie wśród policjantów.

Co na to funkcjonariusze? Z rozmów prowadzonych wśród f-szy wynika, że w twarz plują im nie tylko rządzący ale również ... i tu zdziwienie ZG NSZZP. Policjanci biorą sprawy we własne ręce. Po pierwsze wyrażenie swojego niezadowolenia w komentarzach na stronie ZG NSZZP. Zarząd Główny się broni, w jaki sposób? heh usuwając wpisy i blokując ich autorów. Tylko, że za liniowymi f-szami stają w obronie Zarządy Terenowe i część Zarządów Wojewódzkich. Zaczyna się dziać... Zarządu niższego szczebla mówią wprost o braku zaufania do Przewodniczącego NSZZP Rafała Jankowskiego. Głos z dołu zaczyna być słyszalny wyżej i wyżej.

Spotkanie w dniu 13 września 2021r

Rząd zaczyna dostrzegać gniew społeczny f-szy. Padają kolejne obietnice. Kolejny zapis ze strony NSZZP: "

W posiedzeniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wziął udział wiceminister Maciej Wąsik oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Propozycja, którą przedstawił wiceminister była dalej idąca od propozycji negocjowanej ze związkami zawodowymi w dniu wczorajszym. Wiceminister zaproponował, aby każdy policjant od 1 stycznia 2022′ otrzymał podwyżkę kwotową w wysokości 500 zł /brutto/. Najistotniejsze z przedstawionych przez ministra propozycji, oprócz wzrostu uposażeń zaproponowanego na lata 2022 – 2023, dotyczyły głównie stanowisk wykonawczych.

Minister zaproponował likwidację limitów stanowisk w strukturze poszczególnych komend i komisariatów, co ma się wiązać z możliwością awansu w grupie w zależności od stażu służby oraz poziomu wywiązywania się ze swoich obowiązków służbowych.

Inna propozycja, skierowana do policjantów zaszeregowanych na najniższych grupach zakłada likwidację grupy 2. i przeniesienie policjantów ze zlikwidowanej grupy na grupę 3. W dalszej kolejności, policjanci dotychczas zajmujący 3. grupę mieliby awansować na grupę 4.
Jak dalekie ma to być przesunięcie, zależeć będzie od wyliczeń prowadzonych obecnie przez Komendę Główną Policji. Podstawowym ograniczeniem są tu oczywiście pieniądze. Jak stwierdził minister, na zwiększenie kwoty ponad 10 mld zł, zaplanowanej w kolejnym Programie Modernizacji nie ma realnych szansW odpowiedzi na ten problem, Zarząd Główny zaproponował przesunięcie części środków inwestycyjnych na dodatkowy wzrost uposażeń oraz na sfinansowanie propozycji wprowadzenia progresywnego wzrostu dodatków służbowych, uzależnionego od stażu służby i prawidłowego wywiązywania się z obowiązków służbowych. Wszystkie swoje propozycje Zarząd Główny zawarł w uchwale, nie akceptując dotychczasowych propozycji MSWiA. W uchwale postawiono także warunek aby zmiana art.15a bezwzględnie weszła w życie od 1 stycznia 2022 rWarunki postawione przez Zarząd Główny zostaną rozpatrzone na spotkaniu z ministrem, które zaplanowano na dzień 20 września 2021 r.

Oprócz tematu finalizacji Porozumienia, wiceministrowi przedstawiono szereg innych problemów, na które zwrócił uwagę zarówno NSZZ Policjantów, jak i policjanci wyrażający swoje niezadowolenia na forach internetowych. Z większością tych problemów i rozwiązań wiceminister się zgodził, proponując powołanie wspólnego zespołu, który opracowałby odpowiednie rozwiązania, ale po zakończeniu realizacji Porozumienia z 2018 r."

Psia Grypa 2021 nowy wariant SARS-DOG-2

Propozycje rządu okazały się dla liniowych f-szy obelgą. Zaczyna się. Wirus znów zaatakował. Tym razem wg doniesień grupy Mundurowi Dziękują Rządowi pierwsze objawy pojawiły się w Krakowie. Tym razem wirus różnie zaczyna działać na f-szy, jedni nie mają sił wypisywać mandatów, a inni wprost nie są w stanie stawić się do służby ze względu na swój stan zdrowia. Jak widać już nikt nie czeka na Manifestację, wiedzą, że rząd gra na czas. Wirus zaczął mutować, pojawiły się szczepy SARS-LAS-2; SARS-RED-2; SARS-GAD-2. Choroba wśród policjantów szybko się rozprzestrzenia, atakowane są Katowice, Szczecin ... Znów ubywa f-szy w służbie... Choroba nie wybiera. Jak to mówią, w kupie siła ;) TRZYMAMY LINIĘ!

Dlaczego Policjanci znów domagają się podwyżek?

Pytanie dość oczywiste, nie mniej jednak dla przeciętnego Kowalskiego, odpowiedzią może być to, że policjanci są pazerni. Nic bardziej mylnego! Dlaczego? Z prostego powodu. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to od 2008 roku w sferze budżetowej została zamrożona waloryzacja pensji. Co to oznacza? To, że od tego roku, pensje urzędników sfery budżetowej, nie jest co rocznie waloryzowany o procent inflacji, a co za tym idzie, urzędnicy otrzymują co roku relatywnie mniejsze wynagrodzenie. Do sfery budżetowej zaliczany jest zarówno korpus cywilny jak również f-sze służb mundurowych. I tu należy przytoczyć jeden z głównych argumentów, jaki powinien się pojawić w rozmowach dotyczących podwyżek. Powróćmy do roku 2018. Funkcjonariusze po zaciętej walce, uzyskali podwyżkę w kwocie 655zł brutto wraz z nagrodą roczną. Z tego co pamiętam, średnio na rękę f-sz otrzymał średnio około 460zł więcej w stosunku miesięcznym. Przytoczmy również dane z 2018 roku, odnośnie tzw. najniżej krajowej. W 2018 roku wynosiła ona 2100zł brutto. 

Odnosząc się do ostatnich doniesień medialnych w 2022 roku najniższa krajowa ma wzrosnąć do kwoty 3010zł brutto w stosunku miesięcznym. Różnica pomiędzy rokiem 2018 a 2022 wynosi zatem 910zł. 

ciąg dalszy nastąpi ....

 

LINK DO KOSZULEK

ciąg dalszy nastąpi .....

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl